• youtube
  • facebook

Đà Nẵng: Sáp nhập Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN vào Trung tâm Dịch vụ việc làm TP

Trung tâm Giới thiệu việc làm Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng chính thức sáp nhập vào Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng trực thuộc Sở LĐ-TB&XH thành phố.

Quyết định của UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) và chế xuất Đà Nẵng sẽ chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác bàn giao, sáp nhập các đơn vị. Theo đó, Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN sẽ bàn giao nhân sự, tài chính, tài liệu thực hiện nhiệm vụ sang Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng trực thuộc Sở LĐ-TB&XH; giải quyết tài sản và nhân sự dôi dư do sáp nhập theo quy định. Sở LĐ-TB&XH thành phố thực hiện việc chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tiếp nhận nhân sự, tài chính, tài liệu thực hiện nhiệm vụ do Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN thuộc Ban Quản lý các KCN và chế xuất Đà Nẵng bàn giao; tổ chức rà soát, bố trí vị trí việc làm phù hợp đối với nhân sự từ Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN…

Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN chính thức sáp nhập vào Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng trực thuộc Sở LĐ-TB&XH

Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN chính thức sáp nhập vào Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng trực thuộc Sở LĐ-TB&XH

Việc sát nhập Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN vào Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng là một trong các nội dung của Đề án “Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP. Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021”.

Theo Đề án này, từ nay đến năm 2021, TP. Đà Nẵng sẽ giảm 28 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó giảm do sáp nhập, hợp nhất, giải thể 23 đơn vị, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần 5 đơn vị. Lộ trình đến năm 2021, Đà Nẵng sẽ giảm ít nhất 2.000 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thông qua việc tăng tự chủ, chuyển nguồn chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước bao cấp sang nguồn thu dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp.

Được biết, tính đến hết năm 2017, TP. Đà Nẵng có 409 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 11 đơn vị trực thuộc UBND thành phố, 134 đơn vị trực thuộc sở, ngành và 264 đơn vị trực thuộc cấp huyện với hơn 22.065 người làm việc. Trong đó, có hơn 19.500 chỉ tiêu người làm việc và hơn 2.500 lao động do các đơn vị tự hợp đồng từ nguồn tự chủ.